Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Soul Roadmap is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van een e-learning platform gecombineerd met roadmaps en persoonlijke coaching.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Soul Roadmap.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Soul Roadmap en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Soul Roadmap en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Soul Roadmap zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Soul Roadmap en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Soul Roadmap en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van een e-learning platform, het geven van persoonlijke coaching, het geven van online cursussen betreffende: vermogen en het opbouwen van crypto, een gezonde levensstijl, een persoonlijk ontwikkelingsplan, spirituele ontwikkeling en het maken van duurzame keuzes en het opzetten van een online community, en geleverde Producten alsmede alle andere door Soul Roadmap ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Soul Roadmap en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende producten van HerbalLife, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Soul Roadmap zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Soul Roadmap, te raadplegen via https://soulroadmap.com/.

Artikel 2 Identiteit van Soul Roadmap

 1. Soul Roadmap is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82790671 en draagt btw-identificatienummer NL003731537B65. Soul Roadmap is gevestigd aan Atoomweg 63 (3542 AA) te Utrecht.
 2. Soul Roadmap is per e-mail te bereiken via contact@soulroadmap.com of middels de Website https://soulroadmap.com/.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Soul Roadmap en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk (per mail) met Soul Roadmap overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk (per mail) anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met Soul Roadmap via de Website of e-mail voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. Omtrent diensten. Soul Roadmap zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen in een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek kan gescreend worden of de Diensten van Soul Roadmap aansluiten bij de wensen van Klant. Indien er sprake is van een wederzijdse wilsovereenstemming wordt er door Soul Roadmap per mail een factuur met een betalingslink naar de klant verstuurd.
 4. Als Soul Roadmap een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Soul Roadmap kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de e-mail van Soul Roadmap dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Soul Roadmap deze schriftelijk (per mail) bevestigt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Soul Roadmap zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk (per mail) vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Soul Roadmap heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Soul Roadmap niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Soul Roadmap heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Soul Roadmap de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Soul Roadmap worden doorbelast aan Klant.
 5. De Overeenkomst kan alleen door Soul Roadmap worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Soul Roadmap bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Soul Roadmap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Soul Roadmap worden verstrekt.
 6. Klant draagt er zorg voor dat Soul Roadmap zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Soul Roadmap hiervan schriftelijk (per mail) in gebreke te stellen. Soul Roadmap dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Soul Roadmap en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Soul Roadmap op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Soul Roadmap en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (per mail).


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Soul Roadmap is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Soul Roadmap goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Soul Roadmap Klant door middel van een schriftelijk (per mail)e aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Soul Roadmap bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Soul Roadmap gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijk (per mail)e verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
 3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Soul Roadmap Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd en de Klant de Diensten volledig benut. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Soul Roadmap en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd en/of de Klant slechts een deel van de Diensten benut. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
 6. Bij retournering van producten van Herbalife gelden de voorwaarden van Herbalife.

Artikel 9 Annulering Diensten 

 1. De Klant kan de Overeenkomst pas annuleren indien de Klant geen herroepingsrecht (meer) heeft.
 2. Het staat Klant vrij om de Overeenkomst te annuleren. Bij annulering is Soul Roadmap altijd gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 3. Indien er verder op geen een wijze gebruik is gemaakt van de Diensten van Soul Roadmap, worden er (buiten de administratiekosten) geen kosten in rekening gebracht.
 4. Indien Klant gebruik heeft gemaakt van de geleverde Diensten en de Overeenkomst tussentijds wilt annuleren, staat het Soul Roadmap vrij hiervoor de kosten in rekening te brengen. Het gaat hierbij om de volgende kosten:
 • administratiekosten;
 • opleidingskosten voor het deel van de Diensten die al zijn geleverd;
 • de loonkosten.

Vervolg 

 1. Annulering dient schriftelijk (per mail) te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Soul Roadmap.
 2. Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 3. De korting op een abonnement is alleen van toepassing wanneer familie en/of vrienden ook deelnemen aan de community. Indien iemand besluit om het abonnement op te zeggen, komt de korting op je abonnement te vervallen.

Artikel 10 Annuleren/Verzetten Coaching-afspraak 

 1. Annuleren/Verzetten van een coaching-afspraak door Klant geschiedt zo spoedig mogelijk en anders uiterlijk 24 uur van tevoren.
 2. Indien de annulering of het verzetten niet uiterlijk 24 uur van tevoren geschiedt vervalt de coaching-afspraak en wordt er voor in de plaats geen nieuwe gepland.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte voor de Consumenten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Alle genoemde bedragen in de offerte voor de Zakelijke Opdrachtgever zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Soul Roadmap heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt vooraf via IDeal.
 5. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Klant te zijn voldaan.
 6. Indien Klant de factuur niet binnen 14 (veertien) dagen betaalt, dan vervalt de factuur. Als Klant later alsnog een Dienst wilt afnemen bij Soul Roadmap, zal er een nieuw factuur met de eventuele nieuwe bedragen worden verstuurd naar Klant.
 7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Soul Roadmap mede te delen.

Artikel 12 Levering

 1. Levering geschiedt doordeweeks uiterlijk binnen 24 uur en in het weekend uiterlijk binnen 48 uur na betaling. Klant krijgt na ontvangst van de betaling van het cursusgeld direct toegang met een persoonlijk account tot het online platform waarvoor is ingeschreven voor onbepaalde tijd.
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Soul Roadmap dit aan Klant. Soul Roadmap zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Soul Roadmap is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.
 2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Soul Roadmap is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De levertermijn als genoemd in artikel 12.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Soul Roadmap nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Soul Roadmap enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 4. Soul Roadmap is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Soul Roadmap, verleent Klant de bevoegdheid aan Soul Roadmap om, als een door Soul Roadmap ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 5. Ten aanzien van de verleende Diensten van Soul Roadmap geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Soul Roadmap kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
 6. Ten aanzien van de verleende Diensten van Soul Roadmap geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Soul Roadmap niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden. Soul Roadmap is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit gegeven adviezen met betrekking tot het financiële proces. Dit advies wordt immers gegeven naar eigen waarden en interpretatie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 7. Soul Roadmap is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 8. Soul Roadmap is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 9. Soul Roadmap is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
 10. Klant vrijwaart Soul Roadmap voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 11. Indien Soul Roadmap aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Soul Roadmap met betrekking tot haar Diensten.
 12. De aansprakelijkheid van Soul Roadmap is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Soul Roadmap niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Soul Roadmap.
 14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Soul Roadmap, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Soul Roadmap zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Soul Roadmap, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Soul Roadmap overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Soul Roadmap heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Garantie 

 1. Soul Roadmap biedt geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 16 Reclame

 1. Voor deze bepaling verwijzen u graag door naar de algemene voorwaarden van Herbalife.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Soul Roadmap kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie die hij uit de cursussen of de community krijgt geheim en onthoud zich van het publiceren of verspreiden van informatie uit de cursussen of community.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Soul Roadmap waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan Klant kan verwachten dat verspreiding ervan Soul Roadmap schade kan berokkenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het kopiëren of namaken van de aangeboden cursussen of community op https://soulroadmap.com/.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 2 en 3 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie
 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

  1. Soul Roadmap staat geregistreerd bij het Benelux Bureau Intellectueel Eigendom.
  2. Soul Roadmap behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes et cetera, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Soul Roadmap van gegevens. Klant zal Soul Roadmap vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 1. Het is niet toegestaan om online cursussen/coaching of delen daarvan te delen, te downloaden of te kopiëren zonder dat hiervoor per email of schriftelijk (per mail) toestemming is gegeven door Soul Roadmap
 2. De door Soul Roadmap op haar Website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan een cursus blijft eigendom van Soul Roadmap. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

Artikel 20 Boetebeding 

 • Indien de Klant het artikel van deze algemene voorwaarden over vertrouwelijkheid van gegevens, geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Soul Roadmap een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt Soul Roadmap het recht toe de klant de toegang tot de cursussen of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.
 • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 • Het verbeuren van de in lid 1 van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Soul Roadmap, waaronder haar recht op schadevergoeding.

Artikel 21 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk (per mail) te zenden aan contact@soulroadmap.com. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Soul Roadmap in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 22 Wijzigingsbeding

 1. Soul Roadmap behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Soul Roadmap zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Soul Roadmap Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Soul Roadmap en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Soul Roadmap en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Soul Roadmap en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

Hey!

Er liggen nog items in je winkelwagen. Komt het even niet uit? Vul dan hieronder je email in. Dan kun je op een later moment je bestelling afronden. Super handig toch!